UWAGA! OD 1 września 2023 r. ulegają zmianie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu!

Opłata za żywienie wynosi 12,00 zł (wsad do kotła) za dzień.

Opłata stała za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem bezpłatnych zajęć wynosi 1, 30 zł naliczane za każdą rozpoczętą godzinę, zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXIX/1513/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 czerwca 2023 r.

Należność za przedszkole należy wpłacić  do 15 dnia następnego miesiąca na indywidualny numer konta widoczny po rozliczeniu miesiąca.
Informacja o wysokości  należności wysyłana jest na e-maila podanego przez rodzica/opiekuna prawnego.

UWAGA !!! Dokonując płatności gotówkowej na druku bankowym należy wpisać:
Przedszkole nr 4, grupa nr.., imię i nazwisko dziecka, kwotę opłaty.