UCHWAŁĄ NR LVII/1513/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Opłata za żywienie wynosi 10,50 zł (wsad do kotła) za dzień.

Opłata stała za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem bezpłatnych zajęć wynosi 1, 14 zł naliczane za każdą rozpoczętą godzinę..

Należność za przedszkole należy wpłacić  do 15 dnia następnego miesiąca na indywidualny numer konta widoczny po rozliczeniu miesiąca.
Informacja o wysokości  należności wysyłana jest na e-maila podanego przez rodzica/opiekuna prawnego.

UWAGA !!! Dokonując płatności gotówkowej na druku bankowym należy wpisać:
Przedszkole nr 4, grupa nr.., imię i nazwisko dziecka, kwotę opłaty.