Przedszkole nr 4 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole4.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne:

brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:
zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Banaś,
iwonamaria.banas@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu .(71) 798 67 88 wew. 102.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK A

Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać 5 stopni ( nie jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi z wideofonem otwierane ręcznie.
Z tyłu budynku znajdują się 3 wejścia balkonowe (2 do sal i 1 na hol). Przed każdym z nich znajdują się 2 schody, a drzwi otwierają się ręcznie. Wejście na hol używane jest jako wejście ewakuacyjne. Z boku budynku jest wejście do pionu kuchennego do którego prowadzą 2 schody.

2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.

4. Wzdłuż płotu okalającego teren przedszkola od ul. Słowiczej znajdują się miejsca parkingowe. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

BUDYNEK B

Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać lekkie wzniesieni. Do budynku przedszkola można wejść jednym z 3 wejść. Przed każdym z nich znajduje się 1 niski stopień nie stanowiący utrudnienia dla osób niepełnosprawnych, oraz drzwi z wideofonem otwierane ręcznie.
Na środku budynku znajduje się jest wejście do pionu kuchennego. Z bocznych stron budynku są po dwa wejścia balkonowe (jedno do sali i jedno do toalety dla dzieci).

2. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.

4. Wzdłuż płotu okalającego teren przedszkola przedszkola od ul. Słowiczej znajdują się miejsca parkingowe. Brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji strony: 2015-11-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-03