• Dokładamy wszelkich starań, by nasze przedszkole było miejscem, które utożsamia się z bezpieczeństwem, szacunkiem, tolerancją, serdecznością, zaangażowaniem i otwartością na współpracę.
 • Wspólnie z rodzicami ustalamy kierunek i zakres oddziaływań wychowawczych.
 • Tworzymy warunki, aby mały człowiek mógł odkrywać świat, zaspokajać swoją ciekawość i uczyć się, wykorzystując wszystkie zmysły.
 • Na bieżąco informujemy o postępach dziecka i jego funkcjonowaniu
  w grupie, a wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem przedszkola zamieszczamy na naszej stronie internetowej
 • Kładziemy nacisk na rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych i umiejętności wykonawczych poprzez dostarczanie im takich doświadczeń by mogły samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się z innymi.
 • Ponieważ zabawa jest główną formą aktywności dziecka, dlatego też w naszym przedszkolu edukacja odbywa się poprzez zabawę.
 • Organizujemy wiele imprez plenerowych, akcji zdrowotnych i ekologicznych, wycieczek krajoznawczych oraz wyjść do teatru, opery czy muzeum.
 • Stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka, rozwijamy jego umiejętności społeczne, odkrywamy jego talenty i rozwijamy je, wspieramy w budowaniu systemu wartości.

Bierzemy udział w akcjach

Grafika Akademia
grafika- rowerowy maj
Grafika - mali wspaniali

Kadra

kadra
Nasza kadra to zespół doświadczonych, wykształconych, zaangażowanych nauczycieli specjalistów dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata. W pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Nauczycieli w grupach wspiera logopeda, pedagog specjalny, nauczycielka gimnastyki korekcyjnej i katechetka.

Obsługą techniczną dzieci zajmuje się 8 woźnych i 3 pomoce nauczyciela.
O porządek na terenie przedszkola i sprawne funkcjonowanie sprzętów dba konserwator.

Obsługę biurową i finansową zapewniają intendentka i referentka.

Nad całością pracy przedszkola czuwa pani dyrektor oraz jej zastępca.

Programy i projekty realizowane u nas

 

Plan pracy Przedszkola nr 4 na rok szkolny 2022/2023

MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE LITERATURY

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” Wisława Szymborska

Zadanie: Literatura nauczycielem wartości ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

Zgodnie z założeniami planu, w roku szkolnym 2022/2023. realizujemy PROJEKT EDUKACYJNY Czytelniczy rejs małego plastyka – projekt wspierający podstawę programową w obszarze kompetencji czytelniczo-plastycznych.


Program adaptacyjny

UŚMIECHNIĘTE DZIECI – SPOKOJNI RODZICE 
Program adaptacyjny dla dzieci 3 – letnich.
Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym. Kiedy dziecko przekracza po raz pierwszy próg przedszkola, to rozpoczyna życie w dwóch środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Jest to jedna z najważniejszych chwil w dotychczasowym życiu dziecka.

Program zdrowotny – „Kto o zdrowie dba, dobry humor ma”

Nie tylko nieobecność choroby, ale również stan dobrego samopoczucia zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego, to bezpieczeństwo i radosne dzieciństwo, to popularyzacja zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej oraz dbanie o prawidłową postawę ciała.

więcej


Projekt edukacyjny z języka angielskiego – „ENGLISH SPECIAL DAYS”

Cele projektu:

 • budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych;
 • poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;
 • stworzenie przez nauczycieli bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom;
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez
  prezentowanie „dnia nietypowego”.

więcej


Projekt – Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że w Polsce zachorowalność na próchnicę utrzymuje się, wg kryteriówWHO, na wysokim poziomie i jest jedną z najwyższych w Europie, i na świecie.

więcej


Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Program kierowany do dzieci przedszkolnych z grup 5- 6 latków.

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego oraz promowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych wśród dzieci.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

więcej


Program „Czyste powietrze wokół nas”

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

więcej


Program FITSCHOOL

CEL GŁÓWNY

Umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
Zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu.
Usprawnienie zmysłu kinestetycznego (propriocepcja) służąca poprawie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów.
Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.
Zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie pełnienia roli promotorów zdrowia.​
Zwiększenie prestiżu nauczycieli prowadzących zajęcia aktywności fizycznej w kontekście znaczenia ich pracy dla kształtowania kompetencji zdrowotnych młodego pokolenia.
Zwiększenie kompetencji rodziców i opiekunów dzieci dotyczących wychowania do zdrowia.

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 – zabawy, wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczycieli

praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-komensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne wg Denissona; czynności przygotowawcze do zajęć;

8.00 – 8.30 – ćwiczenia poranne zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.30 – 9.00 – pierwsze śniadanie

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.00 – 11.00 – zajęcia edukacyjno-wychowawcze

dzieci młodsze – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów opracowanych przez nauczycieli, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, imprezy okolicznościowe, wycieczki, spacery;
dzieci starsze – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów opracowanych przez nauczycieli, zajęcia organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, wycieczki, spacery, imprezy okolicznościowe

11.00 – 11.30 – drugie śniadanie

czynności samoobsługowe; mycie zębów po posiłku

11.30 – 13.30 – odpoczynek

dzieci młodsze – słuchanie bajek literackich i muzycznych;

dzieci starsze – zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne

13.30 – 14.15 – obiad

czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

14.15 – 17.00 – zabawy integracyjne

pobyt na świeżym powietrzu, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe

Harmonogram uroczystości i wydarzeń w roku szkolnym 2022/2023

L.p
Nazwa uroczystości
Termin
Odpowiedzialny
1.
Zaczarowany ogród.
Akcja sadzenia cebulek kwiatów wiosennych (przyniesionych przez dzieci) na terenie ogrodu przedszkolnego
X 2022r.
Nauczyciele grupy IB, IIA, nauczyciele poszczególnych grup.
2.
Pasowanie na przedszkolaka.
Uroczyste przyjęcie dzieci 3-letnich do grona przedszkolaków
XI 2022r.
Nauczyciele gr IB, IIB, Dyrektor, Rada Rodziców
3.
Święto warzyw i owoców.
Gry i zabawy z wykorzystaniem warzyw, wykonywanie z nich stworków.
 XI 2022r
Nauczyciele gr VB, IA, nauczyciele poszczególnych grup.
4.
Światowy Dzień Życzliwości.
Urodziny krasnala Życzliwka – zachęcanie do czynienia dobra, dzielenia się życzliwością.
21 XI 2022 r.
Nauczyciele gr IIB,IIIA, nauczyciele poszczególnych grup.
5.
Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Przypomnienie historii powstania zabawki, zwrócenie uwagi na jej rolę w życiu dzieci.
25 XI 2022 r.
Nauczyciele gr IB,IIA, nauczyciele poszczególnych grup.
6.
Mikołaja czas.
Zabawy dzieci z Mikołajem.
XII 2022 r.
Dyrektor, Rada Rodziców, nauczyciele w poszczególnych grupach.
7.
Świąteczny obiad.
 Spożywanie potraw wigilijnych
XII 2022 r.
Nauczyciele, personel techniczny.
8.
Zabawa Karnawałowa.
Bal przebierańców.
I/II 2023 r.
Dyrektor, nauczyciele poszczególnych grup.
9.
Dzień Babci i Dziadka.
Uroczyste obchody.
I 2023 r.
Nauczyciele poszczególnych grup, Rada Rodziców.
10.
Powitanie Wiosny.
Poszukiwanie pani Wiosny, zabawy i obrzędy związane z nadejściem wiosny.
III 2023r.
Nauczyciele gr IV B, IIIA
11.
Festiwal Kwiatka.

Dzień kwiatowy – konkursy i zabawy, sadzenie kwiatów przez dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego.

IV 2023r.
Nauczyciele gr IIIB, IVA
12.
Rowerowy maj
Y 2023r.
Nauczyciele gr. IB, IIB
13.
Festiwal Zdrowia.

Wspólne zabawy, konkursy, quizy podsumowujące nabyte przez dzieci umiejętności i nawyki zdrowotne zgodnie.

V/VI 2023r.
Koordynator promocji zdrowia, nauczyciel gimnastyki
14.
Święto Mamy i Taty.

Uroczystości w poszczególnych grupach.

V 2023r.
Nauczyciele poszczególnych grup.
15.
Dzień Dziecka.

Uroczyste obchody święta wszystkich dzieci, zgodnie z ustaleniami z rodzicami.

VI 2023r.
Dyrektor, nauczyciele poszczególnych grup
16.
Żegnaj przedszkole.

Oficjalna uroczystość pożegnania przedszkola przez dzieci 6-letnie zorganizowana zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii COVID – 19.

VI 2023r.
Dyrektor, nauczyciele grup  III A, IV A, Rada Rodziców

Wykaz zajęć prowadzonych w ramach podstawy programowej przez dodatkowych specjalistów

Budynek A

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Gimnastyka ogólnorozwojowa

11:30 – 13.30

Religia

9:00 – 12:00

 

Logopeda
9.00-13.30

Religia

11:30 – 13:00

Rytmika

11.30 – 13.30

 

Język angielski

11:00 – 12:00

Religia

9:00 – 9:30

Język angielski

11:00 – 12:00

Gimnastyka ogólnorozwojowa

11:30 – 13:30

Religia

10:00 – 12:00

Mali Wspaniali

9.00-11.00

Budynek B

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Gimnastyka ogólnorozwojowa
 9:00 – 11.30

Rytmika

9:00 – 11:00

 

 

 

Logopeda
9.00-13.00

Język angielski
10.00-11.00

(I B, II B, V B)

Gimnastyka ogólnorozwojowa
9:00 – 11:30

Język angielski
10:00 – 11:00

(III B, IV B)

Mali Wspaniali

11.30-13.30

 • Mamie Piotrusia z grupy Zajączków za wykonanie nalepek z logo UNICEF

 • Mamie Łucji z grupy Żabek za uszycie pokrowców na wózki dla lalek

 • Tacie Adasia z grupy Misiów za poświęcony czas i wspólną zabawę w przedszkolu podczas Międzynarodowego Dnia Misia oraz podczas ZABAWY MIKOŁAJKOWEJ.